💫เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566ท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดโครงการสังเกตปรากฏการณ์วัตถุท้องฟ้า “เบิ่งดาว หนาวเด้”ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่(ฝนดาวตกเจมินิดส์) ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ ให้แก่ เด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความสนใจในกระบวนการทางด้านดาราศาสตร์ และการเรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์จริง เกิดความรู้สึก รักธรรมชาติ มีจินตนาการ รู้จักสังเกต กระตุ้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ไปพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และขยายโอกาสการเรียนรู้ ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้
——————
โครงการสังเกตปรากฏการณ์วัตถุท้องฟ้า “เบิ่งดาว หนาวเด้” 67