เครือข่ายการเรียนรู้ เทศบาลนครอุดรธานี

เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่