การสมัครเป็นสมาชิก

ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี คือ
ผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1  พร้อมหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประชาชนของตนเอง
2. ค่าบำรุงห้องสมุด 40 บาท/ปี

กรณี ผู้สมัครสมาชิกมีภูมิลำเนานอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี ต้องมีผู้รับรองที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีด้วย

ทรัพยาการสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืมได้

ประเภททรัพยากร จำนวนเล่ม
(เล่ม)
ระยะเวลาที่ให้ยืม
(วัน)
อัตราค่าปรับ
(บาท/วัน)
หนังสือหมวด 000 – 900 3 7 2
นวนิยายเรื่องสั้น 3 7 2
หนังสือเยาวชน นิทาน วารสาร 3 7 2
สื่ออิเล็คทรอนิคส์ CD,VCD,DVD 3 3 2

 ทรัพยาการสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุดฯ

  • หนังสืออ้างอิง
  • วารสารฉบับใหม่
  • หนังสือพิมพ์

การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

1. ยื่นบัตรประชาชนขอรหัสที่จุดบริการชั้น 1 เพื่อสมัครใช้งานอินเทอร์เน็ต
2. ลงทะเบียนเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนฯ ซึ่งจะสามารถใช้งาน
   2.1 สมาชิกห้องสมุด สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต่อครั้ง
2.2 บุคคลทั่วไป สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง

ค่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์

นักเรียน/นักศึกษา ชั่วโมงละ 5 บาท
ประชาชนทั่วไป ชั่วโมงละ 10 บาท