อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
 

ประวัติความเป็นมาของการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

เดิมทีห้องสมุดที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีเปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไป เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก (เนื้อที่ประมาณ 1 ห้องเรียน) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารราชากาญจนาภิเษก ศูนย์เยาวชน โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ มีหนังสือ วารสาร จำนวนประมาณ 2000 เล่ม ไว้ให้บริการ ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเด็ก และ เยาวชนที่มาใช้ศูนย์เยาวชนออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬา ยังไม่มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานของห้องสมุด

ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2544 นายหาญชัย ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ คณะผู้บริหารเทศบาล มีแนวคิดริเริ่มในการก่อตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีขึ้น โดยมีการทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 เวลา 19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ผลจากการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนั้นประชาชนเกือบทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีขึ้น ต่อมาเทศบาลฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียม และดำเนินงาน โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายกเทศมนตรีนายหาญชัย ฑีฆธนานนท์ เป็นประธานกรรมการ มีสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็น กรรมการฝ่ายต่างๆ

นายกเทศมนตรี นายหาญชัย ฑีฆธนานนท์ และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ในขณะนั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล และ พื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ตามความสนใจของตนเอง เทศบาลฯ จึงได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร อุดรธานีขึ้น
การดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนฯ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก แต่เพื่อให้การก่อตั้งห้องสมุดประชาชน ประสบผลสำเร็จ เทศบาลฯ จึงได้ยื่นเสนอ ”โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี” ต่อกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อขอกู้ยืมเงินเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จนกระทั่งได้รับการอนุมัติเงินกู้ขั้นหลักการจากกองทุนฯ ในวงเงิน 34,440,000 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 และสภาเทศบาลนครอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินจากกองทุน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เมื่อการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2545 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 เทศบาลฯ จึงได้เริ่มดำเนินตามโครงการฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีแล้วเสร็จลงภายใน เดือน ตุลาคม 2547 รวมระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 1 ปี 8 เดือน

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมี ฯพณฯ ท่านนายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดอาคาร และได้นิมนต์ท่านหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน เดินทางมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคล

อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เป็นอาคารรูปทรงทันสมัย 3 ชั้น ขนาดกว้าง 31 เมตร ยาว 33 เมตร พื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตร. เมตร ตั้งอยู่ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีสถานที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุดมากถึง 300 ที่นั่ง มีบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 28 เครื่อง (ชั้น 3) มีหนังสือ /วารสารให้อ่านมากมาย ข้อมูลทันสมัย (update) อยู่เสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดซื้อระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องสมุดอัตโนมัติ มาใช้ในการบริหารงานของห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด ให้มากที่สุด เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นคลังความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ