๑. ถอดรองเท้าและเก็บเข้าชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าอาคารท้องฟ้าจำลอง
๒. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง
๓. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง
๔. ร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง
๕. ห้ามจับต้อง สัมผัส นิทรรศการ หรือ สิ่งแสดง ต่างๆ ภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำท้องฟ้าจำลอง
๖. ปิดเสียงสัญญาณเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ขณะรับชมการฉายดาว
๗. ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และสำรวมกิริยา เพื่อให้ความเคารพต่อสถานที่ราชการ
8. ถ้าหากผู้ใช้ขอลงชื่อจองรอบฉายไว้แล้ว ให้มาถึงก่อนเวลาฉาย ๑๐ นาที หากมาช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่จะยกช่วงเวลาดังกล่าวของท่านให้แก่ผู้ใช้ท่านอื่นต่อไป และหากท่านต้องการเข้าชมใหม่ให้ลงชื่อต่อจากผู้อื่นเพื่อทำการจองรอบฉายอีกครั้งหนึ่ง